NAŠE SLUŽBY

Psychická spôsobilosť žiadateľa a držiteľa o zbrojný preukaz sa posudzuje psychologickým vyšetrením. Účelom psychologického vyšetrenia je zistenie alebo vylúčenie kontraindikácií psychickej spôsobilosti u žiadateľa alebo držiteľa zbrojného preukazu.

Psychologické vyšetrenie pre vodičov/žiadateľov sk. B/C/D/E

Žiadatelia o udelenie vodičského oprávnenia (skupín C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D a DE), vodiči z povolania (vodiči z povolania majú povinnosť podrobiť sa pravidelným psychologickým vyšetreniam každých päť rokov a po dosiahnutí veku 65 rokov každé dva roky), ostatní vodiči nemajú povinnosť absolvovať psychotesty (pokiaľ im takúto povinnosť priamo neukladá zákon v iných ustanoveniach).

Psychologické vyšetrenie pre vodičov taxislužby / kuriérov (600.10)

Minimálne požiadavky na psychickú spôsobilosť a podmienky pre podmienenie psychickej spôsobilosti podľa § 88 ods. 4 zákona sú ustanovené v prílohe č. 10; posudzujúci psychológ pri posudzovaní psychickej spôsobilosti používa štandardizované psychologické testy, ktoré sú štandardizované na populácii vodičov a ich štandardizácia nie je staršia ako 15 rokov a prihliadne aj na predchádzajúce záznamy v zdravotnej dokumentácii.

Psychologické vyšetrenie pre vodičov ADR (600.09)

Ak sa psychologickým vyšetrením nezistia dôvody, pre ktoré by posudzovaná osoba nebola spôsobilá viesť motorové vozidlo, posudzujúci psychológ v záveroch psychologického vyšetrenia uvedie, že posudzovaná osoba je psychicky spôsobilá viesť motorové vozidlo.

Psychologické vyšetrenie inštruktorov autoškôl

Doklad o psychickej spôsobilosti vodiča vydávame na počkanie. Psychotesty pre vodičov realizujeme bez čakacej doby, stačí telefonicky dohodnúť termín a čas

Preskúmanie psychickej spôsobilosti (nariadené PZ)

Psychická spôsobilosť žiadateľa o udelenie vodičského oprávnenia, ktorý je podľa zákona povinný podrobiť sa psychologickému vyšetreniu, sa zisťuje pred jeho zaradením do výcviku na získanie vodičského oprávnenia. Osoba, ktorá sa podrobuje psychologickému vyšetreniu na základe rozhodnutia o preskúmaní psychickej spôsobilosti, predloží posudzujúcemu psychológovi aj príslušné rozhodnutie.

Odborné poradenstvo pre vodičov s pozitívnou skúškou na alkohol

Odborné poradenstvo je profesionálna odborná činnosť zameraná na osobu, ktorá sa dopustila priestupku alebo trestného činu vedenia motorového vozidla pod vplyvom alkoholu, inej návykovej látky alebo liečiva, prípadne na osobu, ktorej taká povinnosť vyplýva zo zákona. Odborné poradenstvo má viesť k zodpovednému a bezpečnému správaniu takej osoby ako účastníka cestnej premávky.

Psychologické vyšetrenie pre žiadateľov o zbrojný preukaz

Podporná psychoterapia a poradenstvo