PONÚKAME PSYCHOLOGICKÉ VYŠETRENIE

Svojim klientom poskytujeme potvrdenie o termíne psychologického vyšetrenia formou SMS, ktorým sa môžu preukázať orgánom kontrolujúcim dodržiavanie protipandemických opatrení ( zákaz vychádzania, prechod cez okresy ).

  • vodiči B/C/D/E

  • vodiči taxislužby (600.10)

  • vodiči ADR (600.09)

  • inštruktori autoškôl

  • preskúmanie psychickej spôsobilosti

  • odborné poradenstvo (vedenie vozidla pod vplyvom alkoholu)

  • zbrojné preukazy

  • SBS

DVC s.r.o je špecializované zdravotnícke zariadenie - ambulancia klinickej a dopravnej psychológie.
Odborným garantom zdravotníckeho zariadenia je PhDr. Stela Jančárová

INFORMÁCIA K SÚČASNEJ COVID-19 SITUÁCII

Podľa zákona č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov, je psychologická starostlivosť poskytovaná u poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v ambulancii klinickej psychológie, poradenskej psychológie, pracovnej a organizačnej psychológie poskytovaním zdravotnej starostlivosti (podľa prílohy č. 1 k zákonu). Poskytovaním zdravotnej starostlivosti je i výkon psychologických služieb spadajúcich pod certifikovanú pracovnú činnosť psychoterapia a dopravná psychológia u poskytovateľa zdravotnej starostlivosti.