Podľa zákona č. 578/2004 Z.z. o poskytovateľoch zdravotnej starostlivosti, zdravotníckych pracovníkoch, stavovských organizáciách v zdravotníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov, je psychologická starostlivosť poskytovaná u poskytovateľa zdravotnej starostlivosti v ambulancii klinickej psychológie, poradenskej psychológie, pracovnej a organizačnej psychológie poskytovaním zdravotnej starostlivosti (podľa prílohy č. 1 k zákonu).

 

Poskytovaním zdravotnej starostlivosti je i výkon psychologických služieb spadajúcich pod certifikovanú pracovnú činnosť psychoterapia a dopravná psychológia u poskytovateľa zdravotnej starostlivosti.

 

Podľa § 4 zákona č. 578/2004 Z.z. je poskytovateľom zdravotnej starostlivosti  fyzická osoba-podnikateľ alebo právnická osoba, ktorá poskytuje zdravotnú starostlivosť na základe povolenia na prevádzkovanie ambulancie (§ 11)  alebo fyzická osoba-podnikateľ, ktorá poskytuje zdravotnú starostlivosť na základe licencie na výkon samostatnej zdravotníckej praxe (§ 10).